Kategorier

  1. Arbejdsmarkedsmarkedet er for de røde hvad erhvervslivet er for de blå. Arbejdsmarkedet har i snæver forstand tre aktører: De ansatte, ledelse/ejere og virksomhederne, i bredere forstand andre aktører: Myndigheder, organisationer, brancheorganisationer, mv. Man kkan sige at arbejdsmarkedet er karakteriseret ved tre p-er: produktion, position (job) og penge. En overordnet udvikling for arbejdsmarkedet er internationalisering, institutionalisering (off. myndigheder), individualisering og industrialisering (ny teknologi).

  2. I takt med velfærdsstatens øgede problemer i form af flere ældre, færre erhvervsaktive, høje skatter og øgede forpligtelser med at passe og pleje syge og gamle er det foreslået at erstate den militære værnepligt med en civil samfundspligt for unge. 

  3. En holdnig kan defineres som et individs disposition for at vurdere et objekt på en bestemt måde.  Denne vurdering består i en placering på et kontinuum af  typen "god - dårlig." En holdning består normalt af en affektiv (følelsesmæssig) og en kognitiv (videns-/ekendelsesmæssig) komponent

  4. Politik er en formålsbestemt aktivitet som forsvarspolitik, indkomtpolitik, etc. og den proces, der fører frem til beslutninger, jf. sondringen på engelsk mellem "policies" og "politics." Tre definitioner på politik kan opstilles: Det der angår Staten; denne definition stammer fra Græknland (500-300 år f.v.t.) og bruges frem til 1920-erne. Det der angår Magten, altså evnen til at få nogen til at gøre noget de ellers ikke ville have gjort. Det, der angår den autoritative fordeling af goder med gyldighed for samfundet (David Easton). 

  5. Professioner adskiller sig generelt fra almindelige beskæftigelser ved fire ting: en akademisk uddannelse, en særlig metodefrihed (en læge bestemmer selv hvordan han vil lægge snittet, en advokat skærer selv sagen til, en officerer bestemmerselv taktikken på slagmarken, osv.), en korpsånd og en tildelt autorisation fra staten, der beskytter professionen fra "kvaksalvere" 

  6. Terror kan kort defineres som en aktørs fortsætlige voldsudøvelse mod uskyldige med et videre formål. Terrorisme kan opfattes som en proces med fem karaktaristika: Motiv hos en Aktør, der udøver Vold mod Uskyldige for at opnå en Effekt på andre.

  7. Veteraner er nuværende eller tidligere soldater, der har været udsendt i internationale militære operationer. Her findes artikler, pp-præsentationer, talepapirer om danske (og udenlandske) veteraner og landes veteranpolitik. Især fokuseres på veteraner med PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom)